Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết
ÔN THI VÀO LỚP 6 HỆ SONG BẰNG LUYỆN TẬP ĐỀ THI THỬ

LUYỆN TẬP ĐỀ THI THỬ

Luyện tập ôn thi song bằng Cambridge qua bộ đề gồm 36 đề thi thử với cấu trúc sát với đề thi thật.


Bài giảng

Đề thi thử song bằng Cambridge số 01
Nâng cao 10 lượt học

Đề thi thử song bằng Cambridge số 01

Học sinh ấn vào đường link dưới đây để làm bài và được hệ thống chấm điểm.

LÀM BÀI TRỰC TUYẾN


Đề thi thử song bằng Cambridge số 02
Nâng cao 13 lượt học

Đề thi thử song bằng Cambridge số 02

Học sinh ấn vào đường link dưới đây để làm bài và được hệ thống chấm điểm.

LÀM BÀI TRỰC TUYẾN


Đề thi thử song bằng Cambridge số 03
Nâng cao 8 lượt học

Đề thi thử song bằng Cambridge số 03

Học sinh ấn vào đường link dưới đây để làm bài và được hệ thống chấm điểm.

LÀM BÀI TRỰC TUYẾN


Đề thi thử song bằng Cambridge số 04
Nâng cao 10 lượt học

Đề thi thử song bằng Cambridge số 04

Học sinh ấn vào đường link dưới đây để làm bài và được hệ thống chấm điểm.

LÀM BÀI TRỰC TUYẾN


Đề thi thử song bằng Cambridge số 05
Nâng cao 41 lượt học

Đề thi thử song bằng Cambridge số 05.

Học sinh ấn vào đường link dưới đây để làm bài và được hệ thống chấm điểm.

LÀM BÀI TRỰC TUYẾN


Đề thi thử song bằng Cambridge số 06
Nâng cao 13 lượt học

Đề thi thử song bằng Cambridge số 06.

Học sinh ấn vào đường link dưới đây để làm bài và được hệ thống chấm điểm.

LÀM BÀI TRỰC TUYẾN


Đề thi thử song bằng Cambridge số 07
Nâng cao 10 lượt học

Đề thi thử song bằng Cambridge số 07.

Học sinh ấn vào đường link dưới đây để làm bài và được hệ thống chấm điểm.

LÀM BÀI TRỰC TUYẾN


Đề thi thử song bằng Cambridge số 08
Nâng cao 35 lượt học

Đề thi thử song bằng Cambridge số 08

Học sinh ấn vào đường link dưới đây để làm bài và được hệ thống chấm điểm.

LÀM BÀI TRỰC TUYẾN


Đề thi thử song bằng Cambridge số 09
Nâng cao 3 lượt học

Đề thi thử song bằng Cambridge số 09

Học sinh ấn vào đường link dưới đây để làm bài và được hệ thống chấm điểm.

LÀM BÀI TRỰC TUYẾN


Đề thi thử song bằng Cambridge số 10
Nâng cao 2 lượt học

Đề thi thử song bằng Cambridge số 10

Học sinh ấn vào đường link dưới đây để làm bài và được hệ thống chấm điểm.

LÀM BÀI TRỰC TUYẾN


Đề thi thử song bằng Cambridge số 11
Nâng cao 2 lượt học

Đề thi thử song bằng Cambridge số 11

Học sinh ấn vào đường link dưới đây để làm bài và được hệ thống chấm điểm.

LÀM BÀI TRỰC TUYẾN


Đề thi thử song bằng Cambridge số 12
Nâng cao 3 lượt học

Đề thi thử song bằng Cambridge số 12

Học sinh ấn vào đường link dưới đây để làm bài và được hệ thống chấm điểm.

LÀM BÀI TRỰC TUYẾN


Đề thi thử song bằng Cambridge số 13
Nâng cao 2 lượt học

Đề thi thử song bằng Cambridge số 13

Học sinh ấn vào đường link dưới đây để làm bài và được hệ thống chấm điểm.

LÀM BÀI TRỰC TUYẾN


Đề thi thử song bằng Cambridge số 14
Nâng cao 1 lượt học

Đề thi thử song bằng Cambridge số 14

Học sinh ấn vào đường link dưới đây để làm bài và được hệ thống chấm điểm.

LÀM BÀI TRỰC TUYẾN


Đề thi thử song bằng Cambridge số 15
Nâng cao 1 lượt học

Đề thi thử song bằng Cambridge số 15

Học sinh ấn vào đường link dưới đây để làm bài và được hệ thống chấm điểm.

LÀM BÀI TRỰC TUYẾN


Đề thi thử song bằng Cambridge số 16
Nâng cao 1 lượt học

Đề thi thử song bằng Cambridge số 16

Học sinh ấn vào đường link dưới đây để làm bài và được hệ thống chấm điểm.

LÀM BÀI TRỰC TUYẾN


Đề thi thử song bằng Cambridge số 17
Nâng cao 1 lượt học

Đề thi thử song bằng Cambridge số 17

Học sinh ấn vào đường link dưới đây để làm bài và được hệ thống chấm điểm.

LÀM BÀI TRỰC TUYẾN


Đề thi thử song bằng Cambridge số 18
Nâng cao 2 lượt học

Đề thi thử song bằng Cambridge số 18

Học sinh ấn vào đường link dưới đây để làm bài và được hệ thống chấm điểm.

LÀM BÀI TRỰC TUYẾN


Đề thi thử song bằng Cambridge số 19
Nâng cao 2 lượt học

Đề thi thử song bằng Cambridge số 19

Học sinh ấn vào đường link dưới đây để làm bài và được hệ thống chấm điểm.

LÀM BÀI TRỰC TUYẾN


Đề thi thử song bằng Cambridge số 20
Nâng cao 1 lượt học

Đề thi thử song bằng Cambridge số 20

Học sinh ấn vào đường link dưới đây để làm bài và được hệ thống chấm điểm.

LÀM BÀI TRỰC TUYẾN


Đề thi thử song bằng Cambridge số 21
Nâng cao 0 lượt học

Đề thi thử song bằng Cambridge số 21

Học sinh ấn vào đường link dưới đây để làm bài và được hệ thống chấm điểm.

LÀM BÀI TRỰC TUYẾN


Đề thi thử song bằng Cambridge số 22
Nâng cao 0 lượt học

Đề thi thử song bằng Cambridge số 22

Học sinh ấn vào đường link dưới đây để làm bài và được hệ thống chấm điểm.

LÀM BÀI TRỰC TUYẾN


Đề thi thử song bằng Cambridge số 23
Nâng cao 0 lượt học

Đề thi thử song bằng Cambridge số 23

Học sinh ấn vào đường link dưới đây để làm bài và được hệ thống chấm điểm.

LÀM BÀI TRỰC TUYẾN


Đề thi thử song bằng Cambridge số 24
Cơ bản 0 lượt học

Đề thi thử song bằng Cambridge số 24

Học sinh ấn vào đường link dưới đây để làm bài và được hệ thống chấm điểm.

LÀM BÀI TRỰC TUYẾN


Đề thi thử song bằng Cambridge số 25
Nâng cao 2 lượt học

Đề thi thử song bằng Cambridge số 25

Học sinh ấn vào đường link dưới đây để làm bài và được hệ thống chấm điểm.

LÀM BÀI TRỰC TUYẾN


Đề thi thử song bằng Cambridge số 26
Nâng cao 1 lượt học

Đề thi thử song bằng Cambridge số 26

Học sinh ấn vào đường link dưới đây để làm bài và được hệ thống chấm điểm.

LÀM BÀI TRỰC TUYẾN


Đề thi thử song bằng Cambridge số 27
Nâng cao 3 lượt học

Đề thi thử song bằng Cambridge số 27

Học sinh ấn vào đường link dưới đây để làm bài và được hệ thống chấm điểm.

LÀM BÀI TRỰC TUYẾN


Đề thi thử song bằng Cambridge số 28
Cơ bản 2 lượt học

Đề thi thử song bằng Cambridge số 28

Học sinh ấn vào đường link dưới đây để làm bài và được hệ thống chấm điểm.

LÀM BÀI TRỰC TUYẾN


Đề thi thử song bằng Cambridge số 29
Nâng cao 2 lượt học

Đề thi thử song bằng Cambridge số 29

Học sinh ấn vào đường link dưới đây để làm bài và được hệ thống chấm điểm.

LÀM BÀI TRỰC TUYẾN


Đề thi thử song bằng Cambridge số 30
Nâng cao 2 lượt học

Đề thi thử song bằng Cambridge số 30

Học sinh ấn vào đường link dưới đây để làm bài và được hệ thống chấm điểm.

LÀM BÀI TRỰC TUYẾN


Đề thi thử song bằng Cambridge số 31
Nâng cao 0 lượt học

Đề thi thử song bằng Cambridge số 31

Học sinh ấn vào đường link dưới đây để làm bài và được hệ thống chấm điểm.

LÀM BÀI TRỰC TUYẾN


Đề thi thử song bằng Cambridge số 32
Nâng cao 0 lượt học

Đề thi thử song bằng Cambridge số 32

Học sinh ấn vào đường link dưới đây để làm bài và được hệ thống chấm điểm.

LÀM BÀI TRỰC TUYẾN


Đề thi thử song bằng Cambridge số 33
Nâng cao 0 lượt học

Đề thi thử song bằng Cambridge số 33

Học sinh ấn vào đường link dưới đây để làm bài và được hệ thống chấm điểm.

LÀM BÀI TRỰC TUYẾN


Đề thi thử song bằng Cambridge số 34
Nâng cao 0 lượt học

Đề thi thử song bằng Cambridge số 34

Học sinh ấn vào đường link dưới đây để làm bài và được hệ thống chấm điểm.

LÀM BÀI TRỰC TUYẾN


Đề thi thử song bằng Cambridge số 35
Nâng cao 0 lượt học

Đề thi thử song bằng Cambridge số 35

Học sinh ấn vào đường link dưới đây để làm bài và được hệ thống chấm điểm.

LÀM BÀI TRỰC TUYẾN


Đề thi thử song bằng Cambridge số 36
Nâng cao 0 lượt học

Đề thi thử song bằng Cambridge số 36

Học sinh ấn vào đường link dưới đây để làm bài và được hệ thống chấm điểm.

LÀM BÀI TRỰC TUYẾN